?>
a1 b1 c1 d1 e1

Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

О му­че­ни­че­ской кон­чине Пред­те­чи Гос­под­ня в 32 го­ду по Рож­де­стве Хри­сто­вом по­вест­ву­ют Еван­ге­лия от Мат­фея (Мф.14:1-12) и Мар­ка (Мк.6:14-29). Од­на­ко Свя­щен­ное пре­да­ние Апо­столь­ской Церк­ви со­хра­ни­ло неко­то­рые по­дроб­но­сти этих со­бы­тий, про­ис­хо­див­ших неза­дол­го до Рас­пя­тия и Вос­кре­се­ния Хри­сто­ва.

По­сле смер­ти Иро­да Ве­ли­ко­го рим­ляне раз­де­ли­ли тер­ри­то­рию Па­ле­сти­ны на че­ты­ре ча­сти и в каж­дой ча­сти по­ста­ви­ли пра­ви­те­лем сво­е­го став­лен­ни­ка. Ирод Ан­ти­па по­лу­чил от им­пе­ра­то­ра Ав­гу­ста в управ­ле­ние Га­ли­лею. У него бы­ла за­кон­ная же­на, дочь ара­вий­ско­го ца­ря Аре­фы. Ирод оста­вил ее и со­жи­тель­ство­вал с Иро­ди­а­дой, же­ной сво­е­го бра­та. Про­рок Иоанн неод­но­крат­но об­ли­чал его, но царь не по­смел при­чи­нить ему зла, так как по­чи­тал Иоан­на Кре­сти­те­ля как про­ро­ка и бо­ял­ся на­род­но­го гне­ва. Все же свя­той Иоанн Кре­сти­тель был по­са­жен в тем­ни­цу ца­рем Иро­дом (Лк.3:19-20).

В день сво­е­го рож­де­ния Ирод устро­ил бо­га­тый пир, на ко­то­ром пе­ред го­стя­ми пля­са­ла Са­ло­мия, дочь Иро­ди­а­ды. Она так уго­ди­ла этим Иро­ду, что он по­клял­ся пе­ред го­стя­ми дать ей все, че­го бы она ни по­про­си­ла. Са­ло­мия по­шла к ма­те­ри за со­ве­том. Иро­ди­а­да на­учи­ла дочь про­сить го­ло­ву свя­то­го Иоан­на Кре­сти­те­ля. Ирод опе­ча­лил­ся: он бо­ял­ся гне­ва Бо­жи­его за убий­ство про­ро­ка, но не мог на­ру­шить неосто­рож­ной клят­вы.

Иоан­ну Кре­сти­те­лю от­ру­би­ли го­ло­ву и от­да­ли Са­ло­мии. По пре­да­нию, го­ло­ва про­дол­жа­ла об­ли­чать Иро­да и Иро­ди­а­ду. Неисто­вая Иро­ди­а­да ис­ко­ло­ла язык про­ро­ка бу­лав­кой и за­ко­па­ла го­ло­ву в нечи­стом ме­сте. Но Иоан­на, же­на цар­ско­го до­мо­пра­ви­те­ля Ху­зы, тай­но взя­ла свя­тую гла­ву, по­ло­жи­ла в со­суд и по­греб­ла ее на Еле­он­ской го­ре, в од­ном из по­ме­стий Иро­да. Те­ло свя­то­го Иоан­на Кре­сти­те­ля взя­ли его уче­ни­ки и по­греб­ли его.

Бо­жий гнев об­ру­шил­ся на тех, кто ре­шил­ся по­гу­бить про­ро­ка. Са­ло­мия пе­ре­хо­ди­ла зи­мой ре­ку Си­ко­рис и про­ва­ли­лась под лед. Она ви­се­ла те­лом в во­де, а го­ло­ва ее на­хо­ди­лась на­до льдом. По­доб­но то­му, как она неко­гда пля­са­ла но­га­ми по зем­ле, те­перь она, слов­но пля­шу­щая, про­из­во­ди­ла бес­по­мощ­ные дви­же­ния в ле­дя­ной во­де. Так она ви­се­ла до тех пор, по­ка ост­рый лед не пе­ре­ре­зал ее шеи. Го­ло­ву ее, от­ре­зан­ную острой льди­ной, при­нес­ли Иро­ду и Иро­ди­а­де, как неко­гда при­нес­ли им го­ло­ву Иоан­на Пред­те­чи, а те­ло ее так и не на­шли. Ара­вий­ский царь Аре­фа в от­мще­ние за бес­че­стие сво­ей до­че­ри — же­ны Иро­да чет­ве­ро­власт­ни­ка — дви­нул свои вой­ска про­тив нече­сти­во­го ца­ря и на­нес ему по­ра­же­ние. Рим­ский им­пе­ра­тор Гай Юлий Це­зарь Ка­ли­гу­ла (37–41 гг.) в гне­ве со­слал Иро­да вме­сте с Иро­ди­а­дой в за­то­че­ние в Гал­лию, а по­том в Ис­па­нию. Там они бы­ли по­гло­ще­ны раз­верз­шей­ся зем­лей.

Через мно­го лет по­сле каз­ни Иоан­на Кре­сти­те­ля, ко­гда зем­ля, в ко­то­рой по­ко­ил­ся со­суд со свя­тою гла­вой Пред­те­чи, пе­ре­шла в соб­ствен­ность бла­го­че­сти­во­му вель­мо­же Ин­но­кен­тию, этот со­суд был об­ре­тен при стро­и­тель­стве церк­ви, Ин­но­кен­тий узнал о ве­ли­чии свя­ты­ни по быв­шим при этом чу­де­сам и зна­ме­ни­ям. Но пе­ред сво­ей кон­чи­ной, бо­ясь как бы свя­ты­ня не бы­ла по­ру­га­на ино­вер­ца­ми, он сно­ва скрыл ее в том же ме­сте.

Про­шло мно­го лет, цер­ковь, по­стро­ен­ная Ин­но­кен­ти­ем, при­шла в за­пу­сте­ние. Во вре­мя прав­ле­ния им­пе­ра­то­ра Кон­стан­ти­на Ве­ли­ко­го двум ино­кам, при­шед­шим на по­кло­не­ние в Иеру­са­лим, два­жды явил­ся свя­той Иоанн Кре­сти­тель и ука­зал ме­сто на­хож­де­ния сво­ей чест­ной гла­вы. От­ко­пав свя­ты­ню, ино­ки по­ло­жи­ли ее в ме­шок из вер­блю­жьей шер­сти и от­пра­ви­лись до­мой, но по до­ро­ге встре­ти­ли незна­ко­мо­го гор­шеч­ни­ка, ко­то­ро­му до­ве­ри­ли нести дра­го­цен­ную но­шу. То­гда гор­шеч­ни­ку явил­ся сам Пред­те­ча и ве­лел бе­жать от нера­ди­вых ино­ков вме­сте с но­шей. В се­мье гор­шеч­ни­ка чест­ная гла­ва хра­ни­лась и пе­ре­да­ва­лась из по­ко­ле­ния в по­ко­ле­ние в за­пе­ча­тан­ном со­су­де, по­ка ею не за­вла­дел свя­щен­ник Ев­ста­фий, за­ра­жен­ный ере­сью ари­ан­ства. Поль­зу­ясь чу­до­дей­ствен­ной си­лой, ис­хо­див­шей от гла­вы, он со­вра­тил мно­же­ство лю­дей в ересь. Ко­гда же его ко­щун­ство от­кры­лось, он бе­жал, за­ко­пав свя­ты­ню в пе­ще­ре близ Емес­сы, на­де­ясь впо­след­ствии сно­ва за­брать ее. Но Бог это­го не до­пу­стил. В пе­ще­ре по­се­ли­лись бла­го­че­сти­вые ино­ки, и воз­ник мо­на­стырь.

В 452 го­ду ар­хи­манд­ри­ту мо­на­сты­ря Мар­кел­лу свя­той Иоанн ука­зал в ви­де­нии ме­сто со­кры­тия сво­ей гла­вы, и она бы­ла вновь об­ре­те­на. Свя­ты­ню пе­ре­нес­ли в Емес­су, а за­тем в Кон­стан­ти­но­поль. Празд­ник пер­во­го и вто­ро­го чу­дес­но­го об­ре­те­ния гла­вы Иоан­на Кре­сти­те­ля от­ме­ча­ет­ся Цер­ко­вью 8 мар­та (24 фев­ра­ля ст. ст.).

Око­ло 850 го­да, ко­гда в Кон­стан­ти­но­по­ле воз­ник­ли вол­не­ния, свя­зан­ные со ссыл­кой свя­ти­те­ля Иоан­на Зла­то­уста, гла­ва свя­то­го Иоан­на Кре­сти­те­ля бы­ла уне­се­на в Емес­су, а от­ту­да, во вре­мя на­бе­га са­ра­цин, — в Ко­ма­ны, где бы­ла спря­та­на поз­же, во вре­ме­на ико­но­бор­че­ских го­не­ний. По­сле вос­ста­нов­ле­ния ико­но­по­чи­та­ния Пат­ри­ар­ху Иг­на­тию но­чью на мо­лит­ве бы­ло ука­за­но ме­сто, где хра­ни­лась чест­ная гла­ва. Свя­ты­ня сно­ва бы­ла об­ре­те­на и пе­ре­не­се­на в при­двор­ную цер­ковь; часть ее хра­нит­ся на Афоне. Празд­ник тре­тье­го об­ре­те­ния гла­вы свя­то­го Иоан­на Пред­те­чи — 7 июня (25 мая ст. ст.).

В па­мять усек­но­ве­ния гла­вы свя­то­го Иоан­на Кре­сти­те­ля Цер­ко­вью уста­нов­лен празд­ник и стро­гий пост, как вы­ра­же­ние скор­би хри­сти­ан о на­силь­ствен­ной смер­ти ве­ли­ко­го Про­ро­ка.

Тропарь Иоанну Предтече (Усекновение главы), глас 2:

Память праведнаго с похвалами,/ тебе же довлеет свидетельство Господне, Предтече:/ показал бо ся еси воистинну и пророков честнейший,/ яко и в струях крестити сподобился еси Проповеданнаго./ Темже за истину пострадав, радуяся,/ благовестил еси и сущим во аде Бога, явльшагося плотию,/ вземлющаго грех мира// и подающаго нам велию милость.

Кондак Предтечи, глас 5:

Предтечево славное усекновение/ смотрение бысть некое Божественное,/ да и сущим во аде Спасово проповесть пришествие./ Да рыдает убо Иродия,/ беззаконное убийство испросивши:/ не закон бо Божий, ни живый век возлюби,// но притворный, привременный.

Молитва Предтече и Крестителю Господню Иоанну:

Крестителю Христов, проповедниче покаяния, кающагося не презри мене, но, совокуплялся с вои Небесными, молися ко Владыце за мене, недостойнаго, унылаго, немощнаго и печальнаго, во многия беды впадшаго, утружденнаго бурными помыслы ума моего. Аз бо есмь вертеп злых дел, отнюдь не имеяй конца греховному обычаю, пригвожден бо есть ум мой земным вещем. Что сотворю, не вем, и к кому прибегну, да спасена будет душа моя, токмо к тебе, святый Иоанне, благодати тезоимените, яко тя пред Господем, по Богородице, вем больша быти рожденных всех: ты бо сподобился еси коснутися верху Царя Христа, вземлющаго грехи мира, Агнца Божия. Егоже моли за грешную мою душу, да поне отныне, в первыйнадесять час, понесу тяготу благую и прииму мзду с последними. Ей, Крестителю Христов, честный Предтече, крайний пророче, первый во благодати мучениче, постников и пустынников наставниче, чистоты учителю и ближний друже Христов, тя молю, к тебе прибегаю, не отрини мене от твоего заступления, но возстави мя, падшагося многими грехи, обнови душу мою покаянием, яко вторым крещением, понеже обоего начальник еси, крещением омывали грех, покаяние же проповедуяй во очищение когождо дел скверных; очисти убо мя, грехми оскверненнаго, и понуди внити, аможе ничто же скверно входит, в Царствие Небесное. Аминь.